Zending & Evangelisatie

Zending en evangelisatie is een opdracht van de Heere Jezus Christus. Hij gaf als Koning van de Kerk de opdracht om de blijde Boodschap te verkondigen aan iedereen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” (Mattheüs 28 : 19a).

Het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente is erop gericht om mensen buiten de kerkelijke gemeente bekend te maken met de boodschap van de Bijbel. Als gemeente vinden we de boodschap van de Bijbel zo belangrijk dat we via verschillende activiteiten, mensen uit onze omgeving proberen te bereiken.

Om de Bijbelse boodschap in onze omgeving te laten horen, organiseren we onder andere de volgende activiteiten:


Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: 
  • Algemeen bestuurslid: Dhr. A. van der Knijff
  • Secretariaat: Mevr. M.J. Bijman - van Hartingsveldt.
  • Penningmeester: Mevr. D. de Heer
  • Voorzitter Zendingscommissie: Dhr. A. Verbruggen


Contact: evancom@gergememmeloord.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0156 2795 84
Contact penningmeester: penningmeester-evancom@gergememmeloord.nl


Zendingscommissie

‘Predik het evangelie aan alle creaturen’, is een opdracht voor de Kerk die ook vandaag voluit actueel is. Juist in een tijd waarin de mens God de rug toekeert, dient het evangelie op alle mogelijke wijzen te worden verbreid door prediking, zending en evangelisatie. Hierin mogen we allen een taak hebben. Wij denken hierbij met name aan het gebed, dat voor het zendingswerk en evangelisatiewerk zo dringend nodig is, alsook de financiële bijdragen die onmisbaar zijn. En al lijkt het werk van zending en evangelisatie vaak op ploegen op rotsen, de handvol koren (Psalm 72), gezaaid op de meest onvruchtbare plaatsen zoals de toppen van bergen, zal naar Zijn belofte veel vrucht dragen. De zendingscommissie heeft ten doel de belangen van de zending van de Gereformeerde Gemeenten, binnen de eigen gemeente te behartigen.

Activiteiten

  • In het najaar wordt een rondgang door de gemeente gemaakt om de zendingskalender aan te bieden en tevens wordt een jaarlijkse gift gevraagd.
  • In het voorjaar, rond Moederdag, wordt een verkoping van perkplanten georganiseerd.
  • Het opzetten van kortstondige projecten om gemeenteleden te enthousiasmeren voor zendingswerk.


Bankrekeningnummer NL42 RABO 0346 5342 24

Contact: zending@gergememmeloord.nl

Klik hier voor de samenstelling van het bestuur van de zendingscommissie.